Welsh Vocabulary
[]
Verbs
Words and PhrasesVerbs

---AAA---
abades 			abbess
abadesau		abbesses
achaws 			cause
achos 			cause
adeiladau 		buildings
adran			section, department
afon f. 		river
afwyn 			rein
agorwch y drws 		Open the door
agorwch y ffenestr 	Open the window
alcalaidd		Alkaline
amgyffrediad		comprehension
amgyffryd		width
amgylchedd		environment
amgylcheddol		environmental
amgylchedd dibwysau	weightless environment
angen			need
angeu 			death
angysbell		remote
angheuol		angheuawl
anglod 			defamation, satire
Almaenes		German woman
Almaenesau		German women
amser 			time
anadnewyddiadwy		unrenewable
ansyberwyd 		boorishness
arall			another
arall			other
arberth			(modern 'Narberth')
archaf 			I ask
archebu			to order
ardal			region
arddurn 		ornament
ar ei ben ei hun	by itself
arfeu 			weapons, arms
arfordir 		coast
ar hyd			along
ar hynny 		thereupon, then
ar led			abroad
ar-lein			on-line
ar un adeg		at one time
ariant 			silver
arhoswch funud 		wait a minute
ar-penni 		on-head = head-on
asid lactig		lactic acid cyflymu 
attaliaf 		restrain
aur 			gold
awr 			hour

Top Of Page
---BBB--- 
bant chi		off you go!
barf 			beard
bedydd 			baptism
blaen 			promontory, projection
blaidd			wolf (masculine)
bleiddast		wolf (feminine)
bleiddig		wolfish
bodoli			to exist
braich 			arm
bron a marw eisiau...	dying to.....
bwrdd 			table
bwyta 			eats
bwyd 			food
Byddwch yn dawel 	Be quiet
Byddwch yn ofalus 	Be careful
---CCC---Top Of Page
cam			step
cann			hundred
cant 			hundred
caf			get, obtain
caffaf 			get, obtain
cerennydd 		friendship
cadarnha 		strengthens
cadarn 			strong
caewch y drws 		Close the door
caewch y ffenestr 	Close the window
caffaf 			take 
canolgyrchol		centripetal acceleration
caraf			I love
carrai 			lace
ceiff			she/he/takes
ceisio			to seek, to ask, to try
cery			you (s) love
car			he/she/it loves
carwn 			we love
ceisio			to seek
cerwch 		 	you (pl) love
cerywch		 	you (pl) love
carant			they love
carchar 		bonds, prison
cariad 			love
carw 			stag, deer
ci 	 		dog, hound
clod 			fame, glory
clywaf 			hear
coed 			wood
colofn 			column
corff 			body
coron 			crown
corn 			horn
cleddyf 		sword
credyd			credit
credydau		credits
cramen y ddaear		earth's crust
cwmni			company
cwn 			dogs, hounds
cwsg 			sleep 
cychwynaf 		start out
cyd			a coupling, a joining, a junction; joint, united
cyd			although; if
cydbwyso		to balance; to counterbalance
cydweddol		assortive 
cyfarchaf well 		welcome ('bid better') 
cyfeirio		to refer, to direct
cyfle			Opportunity
cyfleoedd		Oportunities
cyflogi			to employ
cyflwyno		to present
cyfodaf 		rise 
cyfreithlon		lawful
cyfrifiadur  		Computer
cyfrifiaduron 		Computer
cyfrifol		responsible
cyfyd			she/he/it rises
cyfyngu			to limit
cyffes  		confession
cyhoedd			the public
cylchlythyr		newsletter
cylchlythyrau		newsletters
cylchol			recurring (of numbers)
cymeradwy 		assumable
cymunedau 		communities
cynneil			she/he/it supports
cynhaliaf 		support
cynllunio		to plan, to design
cynsail			precedent
cyrchaf			make for, approach
cysgaf			I sleep
cysgy			you sleep
cysylltiad		link, contact
cysylltiadau		links, contracts, connections
cysylltiadol		associational
---CHCHCH---Top Of Page
---DDD---Top Of Page
dal ati!		keep at it!
daliwch ati 		keep at it!
dant 			tooth
darganfod		to discover
darlledu		to broadcast
deu 			two
deunydd			material
deunyddiau		material
dewch i mewn 	    Come in
dewch yma 		Come here
dewch ymlaen 		Come on
dewredd 		hardiness, courage
digrif 			pleasant
digrifa 		entertains
digrifha 		entertains
diogelu 		to secure
disgyrchiant		gravity
dod o hyd i		to come across
does dim clem 'da fi  I haven't got a clue
does dim ots		it doesn't matter
dosbarth 		administration, government
dos ymlaen 		Go on (North Wales)
drws 			door
drych 			appearance, look
dwg 			take, lead 
dwy 			(benywaidd o deu) two
dydd Llun		Monday
dydd Mawrth		Tuesday
dydd Mercher		Wednesday
dydd Iau		Thursday
dydd Gwener		Friday
dydd Sadwrn		Saturday
dydd Sul		Sunday
dygaf			I take, I lead
dywedaf 		say 
dyweid			she says
dyweid			he says
dyweid			it says
dygy			you take/lead
dysgu o bell		distance learning
dros			across (more common than the original tros)
dyrnawd			blow
dyrnawd			blow
dywedaf			say
dywedaf			say
duw 			god
dwfr 			water
dyblig 			fold(s)
dyblyg 			fold
dydd 			day
dywedaf 		say
---EEE---Top Of Page
e-bost			e-mail
e-byst			e-mail
egwyddor ansicrwydd Heisenberg
			Heisenbeg's uncertainty principle
Eirch Arawn ei wrogaeth. 
			Arawn asks for his homage.
eirch			she/he/it asks
eisoes			already
erbyn 			opposite 
erchwys			pack
eisieu 			need
eisteddwch i lawr 	sit down
erchy 			you ask
etteil			she/he/it restrains
enw 			name
eur	 		gold
eurwisg f. 		gold cloth
Ewch adre 		Go home
Ewch allan 		Go outside
Ewch i nl 		Go fetch
Ewch ymlaen 		Go on, go ahead
Ewch yn l 		Get back, go back
---FFF---Top Of Page
fal 			like, as
flaen 			before, in front
---FFFFFF---Top Of Page
ffefryn			favorite
ffefrynnau		favorites
ffenestr f. 		window
ffiniau			boundaries
fforddio		to afford
ffurf 			form, shape
ffwng-laddwr		fungicide
---GGG---Top Of Page
gallaf 			can/able to
gadewch i ni fynd 	Let's go
ganglia gwaelodol	basal ganglia
galaethau		galaxies
gallaf 			can, be able
geill			she/he/it can/is able to
geir			word
gofodwyr		astronauts
gogledd			north
gorau po gyntaf		the sooner the better
gosodaf 		strike
graddio			to graduate
gronynnau		particles
grym allgyrchol		centrifugal force
gwaith ton fecanyddol gwantwm
			quantum mechanical wave function
gwarchod		to look after
gwe			Web
gwefan			Had to
gwefannau		Had to
gweithredol		executive
gwelaf			wood
gwenithfaen		granite 
gweoedd			Web
gwreig 			woman, wife
gwybodaeth		knowledge
gwybodiadur		informationary
gwybodiaduron		informationary
gwydrog			vitreous
gwyddoniaeth		science
gyda			with
gyd a 			together with
gydag 			the same as gyda, but in front of a vowel
gwas 			fellow, servant, lad, groom
gwarandaf 		listen 
gwarandawaf 		listen 
gwelaf 			see 
gwerendeu		she/he/it listens
gwerth 			worth, value
gwisg f 		clothes, garment
gwr 			man
gwrda 			'goodman', retainer
gwreica 		marries
gwreig 			wife
gwrogaeth 		homage
gwyl (*gweil)		she/he/it sees
gwyliau			holidays
---HHH---Top Of Page
haearn 			iron
hawl			claim 
hebawg	 		falcon
hebog 			falcon
heb wybod fy ngeni	not realising how lucky I am. 
			(lit.) not knowing that I'm born.
hefyd			also
hidiwch befo 		Never mind (North Wales)
hirbell			distant
holaf			I claim
holy			you claim
holltaf 		split
honno			that (f)
honn			this (f)
hun 	 		sleep
hwnn			this (m)
hwnnw			that (m)
hyd			(mor bell , nes ei bod), to, till
hyd			(mesur o faint, meithder, pellter) length
hyd			(ysbaid) while
hyd at			as far as
hyd yn oed		even
hyd yn hyn		so far
hyllt			she/he/it splits
hynn 			this (n)
hynny			that (n)
hynt 	 		path, way
---III---Top Of Page
iarll 			steward
ieuanc 			young man
ieuenctid 		youth (abstract)
i fynydd 		up
I ffwrdd chi		Off you go, away with you
i'r llawr 		down
i maes 			out
i ymdeith 		away
---LLL---Top Of Page
---LLLLLL---Top Of Page
Llanbedr Pont Steffan	Lampeter
llannerch 		clearing
llanw			tide
llawr 			floor, ground
lle			place
lled			breadth, width
lled			rather, almost, partly
lled			wider, broader
lled			death
lledach			one of ignoble descent
lled a pen		wide open
llefarydd		spokesperson
lleol			local
lliaws			multitude, host
lliw 			colour
llong  		ship
llwytho i lawr 		to download
llu			host, throng
llyn			lake
llynnoedd		lakes
llys			court
llythr 			letter
---MMM---Top Of Page
maes 			field
malu cachu		Backside (very informal!)
mandyllog		porous
march			(war)horse, cf. mare
march 			horse, charger
marchawg 		horseman
marchoges f. 		horsewoman
marw yn yr harnais	to die while still working (
			lit.) to die in the harness
math			sort
mecaneg cwantwm		quantum mechanics
medr			skill
meddiant 		control
meddwl 			think 
meddyliaf		I think
meddyly			you think
mentro ei phen		to stick her head
methu dal y pwysau	unable to stand the pressure 
			(lit.) can't hold the weight
mewn golwg		under consideration (lit.) in sight
mewn chwinciad chwannen in an instant (lit.) in a flea's second
mewn tipyn o oed	getting on a bit (lit.) in considerable age
milwr 			soldier
milwraeth f. 		valour
mintai fawr		crowd, host, multitude
modd 		- means, mode
moes f. 		custom, usage
Mr			Sea
Mor dwp sledj		very stupid (lit.) as stupid as a sledge
mor glir haul ar fryn	very clear indeed. Clear as day. 
			(lit.) as clear as the sun on a hill.
mor ln 'r aur		pure indeed (as the driven snow) 
			(lit.) as clean as gold.
mor llon brithyll	happy as a trout
mor syth ffon		straight or honest (lit.) as straight as a stic
mor sych nyth cath	very dry indeed (lit.) as dry as a cat's nest
mor wan blewyn	very weak indeed (lit.) as weak as a hair
mor wlyb llygoden ddwr
			soaked (lit.) as wet as a water rat
mwy na llond ei ddillad arrogant, thinks he or she is very important 
			(lit.) more than filling
his clothes
mynd i'r gwellt		come to nothing (lit.) gone to the grass
mynd i'w waed		to become part of him (lit.) going to his blood
mynegai			index
mynydd 			mountain
---NNN---Top Of Page
namyn			except
neill			the one, (as opposed to arall)
newydd sbon		brand new
ni			the negative adverb, not
nid 			(form of the negative ni before a vowel)
niwro-trosglwyddyddion	neuro-transmitters
neges 	 		business, errand
nerth 			force, strength
nod			objective
holl			whole, all
nifer 			retinue, host
nos 	 		night
---OOO---Top Of Page
o bell ffordd		by far or by a long way
oedd 			was
o flaen			in front
o hirbell		from afar
o hyd			always
ol 			track, footsteps
o leiaf			the four corners of the earth
o'm rhan i		for my part
o ran			in part, as regards
o'r gorau		very well (O.K.)
o'r enw			by the name of
os gwelwch yn dda 	please
---PPP---Top Of Page
paid! 			Don't! (Informal, singular)
pali 			brocade
parabl 			speech, conversational gambit
parha 			lasts, continues 
parhau 			to last, to continue; to persevere 
parth 			part, direction
pawb			every
pedestrig 		walking-pace
pebyll 			pavilion
Penfro 			Pembroke
peidiwch! 		Don't! (Formal, plural)
peidiwch ag anghofio 	Don't forget
peidiwch 		Don't
peiriant chwilio	search engine
peiriannau chwilio	search engines
pell			far
pellennig		far
pell iawn		distant
penderfynu 		to decide 
penllanw		high water, high tide
penn 			head
penyd 			penance
perfedd 		middle
pla-laddwyr		weedkillers
pluf 			feathers
poen 	 		punishment
pont 	 		bridge
post 			post
prif 			chief
profedigaeth 	 	testing, proof
profi			to test, to prove
prynaf 			buy
pwysedd troi		torsion
---RRR---Top Of Page
---RHRHRH---Top Of Page
respiradaeth aerobig	aerobic respiration
respiradaeth anerobig	anerobic respiration
rhagdybiadwy		supposition
rhan			part, share; section; fate
rhan			host, company
rhan-amser		part-time
rhannau cyplysol	mating parts
rhannau ymadrodd	parts of speech
rheolau			rules
rhyd 			ford
rhoddaf 		give 
rhydd			she/he/it gives
rhyfelu 		make war
rhyngrwyd		internet
rhyngwladol		To talk through one's
---SSS---Top Of Page
safaf 			stand 
segur 			idle
seif 			she/he/stands
Siaradwch yn arafach 	Speak more slowly
sicrhau 		to secure
sobr fel sant		as sober as a judge (lit.) sober as a saint.
swydd	 		office
swyddawg 		officer
swyddwr 		officer
syberw 			proud
syberwyd 		pride
sylweddol		substantial
syth			straight
---TTT---Top Of Page
tai			houses
Taw! 			You don't say!
Tawelwch! 		Silence!
teulu			household
teyrnas 		kingdom
tigern 			king
tarian 			shield
terfyn 			end
tir 			land
toddiant		solution (of liquid)
torraf 			break
torri			to break, to cut; to go bankrupt
torri			to overcome
torri ar		interrupt
torri dadl		to settle a dispute
torri enw		to sign
torri geiriau		to utter words
torri bedd		to dig a grave
torri cytundeb		to break an agreement
torf			crowd, host, multitude
trydarthiad		transpiration
twg 			success
twrf 			noise
tybiadwy 		supposition
tycya 			avails
tyrfa			crowd
tyrr			she/he/it breaks
---UUU---Top Of Page
uchelgeisiol		ambitious
ufydd 			humble
unben 			lord ('self-head')
un brenin 		one king
un frenhines 		one queen
unrhyw 			any
---WWW---Top Of Page
---YYY---Top Of Page
y drwg yn y caws    the cause of the trouble. (lit. the bad in the cheese)
ynglyn         concerning
ymbelydrol       radioactive
ymdeith         journey
ymddeol         to retire
y mis bach       February (lit.) the little month
yn fwg ac yn dn    full of enthusiasm but shortlived 
            (lit.) he or she's full of smoke and fire
yn fyw ac yn iach    hale and hearty
yn geg i gyd      loud mouth (lit. all mouth)
yn gymeradwy      assumably
yn dybiadwy       assumably
yn l          behind
yn ogystal 	      as well as
ynifer         retinue, host
yn lled dda       fairly well
ynys          island
Ys Arawn a eirch ei wrogaeth. 
            It is Arawn who asks for his homage. 
ysgogiadau trydanol   electric impulses
ystafell        room
ystlys         side 	
Top Of Page


Verbs

---caraf: to love---
caraf			I love
cery			you (s) love
car			he loves
car			she loves
car			it loves
carwn 			we love
cerwch      	you love (plural)
cerywch     	you love (plural)
carant			they love---Treigladau (Mutations)--- Letter original word soft mutation nasal mutation aspirant mutation p pren (stick) ei bren (his stick) fy mhren (my stick) ei phren (her stick) t tad (father) ei dad (his father) fy nhad (my father) ei thad (her father) c cot (coat) ei got (his coat) fy nghot (my coat) ei chot (her coat) b bara (bread) ei fara (his bread) fy mara (my bread) ei bara (her bread) d dant (tooth) ei ddant (his tooth) fy nant (my tooth) ei dant (her tooth) g gwal (wall) ei wal (his wall) fy ngwal (my wall) ei gwal (her wall) ll llaeth (milk) ei lath (his milk) fy llaeth (my milk) ei llaeth (her milk) rh rhaff (rope) ei raff (his rope) fy rhaff (my rope) ei rhaff (her rope m mam (mother) ei fam (his mother) fy mam (my mother) ei mam (her mother)